วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551
สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เจน เจน 2008

ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

เป็นวิชาท่ไม่เข้าใจและไม่สนใจเลยแต่พอมาเรียนกับอาจารย์ท่านนี้แล้วทำให้อยากเรียนภาษาอังกฤษมากเพราะการสอนของท่านไม่น่าเบื่อและมีประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันมากำทั้งการสนทนาและการใช้ทางด้านอินเทอร์เน็ตด้วย

ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

ได้ทราบเกี่ยวกับการใช้หลักภาษาไทยเพพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และร้จักการเลือกใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากกว่าเดิม

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ภาษาไทย

นวัตกรรม ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด (จ)
ผลงานของ อ.อัจฉรา ธัชมาลี
http://gotoknow.org/blog/pinkbear/211619

การทำสื่อการสอนต้องเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก

ใบความรู้
คำที่มี จ สะกด
จ เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา อยู่ในมาตราแม่กด อ่านออกเสียงเหมือน ด สะกด เช่น

เก่งกาจ c เก่ง – กาด ร้ายกาจ c ร้าย - กาด

ตำรวจ c ตำ – หรวด ตรวจ c ตรวด

สำเร็จ c สำ - เหร็ด เสร็จ c เสร็ด

เสด็จ c สะ - เด็ด สมเด็จ c สม - เด็ด

องอาจ c อง - อาด อำนาจ c อำ - นาด

รังเกียจ c รัง - เกียด

ชุดการจัดการเรียนรู้จัดเป็น 5 ชุดโดยเรียงตามลำดับความง่าย ไปหายาก ดังนี้
ชุดที่ 1 ให้นักเรียนขีดเส้นโยงคำกับรูปภาพให้สัมพันธ์กัน
ชุดที่ 2 จงนำภาพและตัวอักษรมาประสมเป็นคำแล้วเติมในช่องว่างชุดที่ 3 ให้นักเรียนเขียนคำที่มีเสียงอ่านต่อไปนี้
ชุดที่ 4 เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่ถูกต้องชุดที่ 5 นำคำที่กำหนดให้แต่งเป็นประโยคที่ถูกต้อง


------------------------------------------------------------------------------------

วิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและการสร้างบล็อกของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์การใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่